Научен проект: "Теоретично и експериментално изследване на модели и алгоритми за формиране и контрол на специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини"

 • Обхванати направления: 5.1. Машинно инженерство и 5.3. Комуникационна и компютърна техника
 • Ръководител на проекта: доц. д-р Стоян Славов
 • Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания“
 • Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.
 • Номер на договора: КП - 06 - Н57 / 6 
 • Бюджет: 119 902 лв.
 • Начало на проекта: 16.11.2021 г.
 • Срок на договора: 36 месеца

       Проекта е фокусиран върху теоретичното и експерименталното изследване на модели и алгоритми за получаване и последващ контрол на топографските характеристики на специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини. Той се базира на следните основни хипотези:

 • Освен петте вида т.нар. "регулярни (микро-) релефи (РМР), получавани чрез класическия процес на "вибрационно повърхностно пластично деформиране" (ВППД), при който траекториите на движение на деформиращия елемент са с близка до синусоидалната форма, е възможно да съществуват и други подходящи траектории, при които да се формират т.нар. "регулярни релефи" (РР), които да са с различна форма на клетките, след прилагане на процес за повърхностно пластично деформиране (ППД), без принудени вибрации на деформиращия инструмент, с помощта на съвременни машини с цифрово програмно управление (ММ с ЦПУ). Способността за едновременна интерполация на от две до пет оси, заложена в съвременните ММ с ЦПУ може да осигури следване на по-сложни пространствени траектории от деформиращия инструмент,  чрез които да се постигнат нови като форма и начин на подреждане РР по повърхнината както за прости (ротационни или равнинни), така и за по-сложни (неравнинни) повърхнини;

 • За оценяване на характеристиките на топографията на РР, предвид на по-големите размери на клетките и тяхното закономерно разполагане по обработената повърхност, може да се изследва прилагането на съвременни безконтактни методи за получаване на цифрови изображения и методи за последващата им обработка. Така е възможно да бъдат създадени методики за генериране на дву- и триизмерни модели на топографията на РМР спрямо които да се приложат съвременни стандартизирани критерии за оценка на тяхната грапавост;

 • Наличие на възможност за създаване на единен комплексен алгоритъм за генериране на различни инструментални траектории на движение на деформиращия инструмент за различни РМР и форми на обработваната повърхнина. Наличие на възможност за прилагане на Теория на планираните експерименти за получаване на математически модели, чрез които да се изследва взаимовръзката между променливите участващи в моделите и получаващите се параметри на топографията на РР.