Откриваща среща на проекта

     На 11.03.2022 г. в CAD/CAM/CNC лаборатория на Технически университет – Варна се проведе Среща - семинар по проект „Теоретично и експериментално изследване на модели и алгоритми за формиране и контрол на специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

     Проектът е фокусиран върху теоретичното и експерименталното изследване на модели и алгоритми за получаване и последващ контрол на топографските характеристики на специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини. Изследванията по проекта целят разработване на методики и алгоритми за за по-ефективно управление на металорежещи машини с цифрово програмно управление при реализиране на довършителни технологични процеси и обработки. Те могат да бъдат използвани като основа за последващо разработване на нови иновационни решения в довършителните процеси в машиностроителния бранш, които да повишат ефективността и качеството на продукцията.

    Очакваните резултати по отношение на получаването на методики и алгоритми за автоматизирано получаване и разпознаване параметрите на топографията на регулярни релефи след процес на повърхностно пластично деформиране на база дигитални изображения, ще спомогнат за получаване на нови знания за приложението на съвременни подходи за машинно обучение, с цел автоматизирано идентифициране на характерни елементи на текстурата на контактни повърхнини. Проектът и всички свързани с него дейности ще съдействат за научното усъвършенстване на участниците и ще повлияят върху повишаване на тяхната компетентност и научното им и академично израстване, както и ще бъдат предпоставка за повишаване на научния капацитет на участниците в проекта.

Подробности по специфичните особености на отделните дейности, работни пакети и етапи на реализация на проекта, могат да бъдат видяни в следното видео: