Дейности по проекта

Дейностите, заложени в проекта са структурирани в четири работни пакета, които са както следва:


Етап 1 - период 16.11.2021 - 16.05.2023 г. (Приключил):

 • РП 1. Изследване на приложимостта на традиционни модели за създаване на нови типови инструментални пътища, с цел адаптирането им за постигане на формиране на нови типове РМР по различни видове контактни повърхнини;

 Публикации към работния пакет:

 1. Avramova T., Slavov St., Vasileva D., Research on the internal cylindrical surfaces roughness heights processed by a tool with combined effect, Acta Technica Napocensis, eISSN 1221-5872, 2023 (Indexed in WoS – Q4), URL: https://atna-mam.utcluj.ro/index.php/Acta/article/view/2021;
 2. Dzyura V., Maruschak P., Slavov S. and Dimitrov D., Applying regular relief onto conical surfaces of Continuously variable transmission to enhance its wear resistance, Transport, Vilnius, 2023, eISSN 1648-3480 (SCOPUS – Q2 and WoS – Q4), DOI: https://doi.org/10.3846/transport.2023.20628;
 3. Slavov S., Dimitrov D., Konsulova-Bakalova M., Van L.S.B., Research of the ball burnishing impact over cold rolled sheets of 304 steel fatigue life by using Bayesian rule considering their anisotropy, MDPI, Materials, ISSN: 1996-1944, 2023, (SCOPUS – Q2 and WoS – Q3), DOI: https://doi.org/10.3390/ma16103684 ;
 4. Dzyura V., Maruschak P., Slavov S., Dimitrov D. , Semehen V., Markov O., Evaluating Some Functional Properties of Surfaces with Partially Regular Microreliefs Formed by Ball-Burnishing, MDPI, Machines, ISSN: 2075-1702, 2023, (SCOPUS – Q3 and WoS – Q2). URL: https://doi.org/10.3390/machines11060633;
 5. Славов С. Д. , “Формиране на регулярни релефи с помощта на CNC машини. Монография”, 2023, изд. „Колор Принт – Варна“, ISBN 978-954-760-564-0, 219 стр., URL: https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/58425352#full 

 • РП 2. Изследване на приложимостта на методите за машинно обучение, с цел получаване и разпознаване на изображения на РМР, получени чрез ППД и определяне на техни топографски характеристики;

  Публикации към работния пакет:

 1. Slavov S., Van L.S.B, Dimitrov D., Nikolov B., An approach for 3D modeling of the regular relief surface to-pography formed by a ball burnishing process using 2D images and measured profilograms, MDPI, Sensors, ISSN: 1424-8220, 2023,  (Indexed in SCOPUS - Q1 and WoS - Q2). DOI: https://doi.org/10.3390/s23135801;
 2. A. Lazarov and C. Minchev, "A New 3-D Stepped Frequency SAR Signal Modeling and Imaging of Moving and Stationary Targets," 2023 24th International Radar Symposium (IRS), Berlin, Germany, 2023, pp. 1-10, doi: https://doi.org/10.23919/IRS57608.2023.10172448;
 3. Славов С. Д. , “Формиране на регулярни релефи с помощта на CNC машини. Монография”, 2023, изд. „Колор Принт – Варна“, ISBN 978-954-760-564-0, 219 стр., URL: https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/58425352#full 


Етап 2 - период: 20.11.2023 - 20.05.2025 г. (Текущ)

 • РП 3. Разработване на методики за създаване на нови типови инструментални траектории за формиране на РМР чрез ППД и автоматизирано разпознаване на характеристиките на топографията им;

 Публикации към работния пакет:

 


 • РП 4. Подготовка, планиране и реализиране на експериментални изследвания и анализ на резултатите от тях за практическа проверка на създадените модели и алгоритми за формиране и контрол на топографията на нови РМР чрез ППД.

Публикации към работния пакет: