Дейности по проекта

Дейностите, заложени в проекта са структурирани в четири работни пакета, които са както следва:

  • РП 1. Изследване на приложимостта на традиционни модели за създаване на нови типови инструментални пътища, с цел адаптирането им за постигане на формиране на нови типове РМР по различни видове контактни повърхнини;

 

  • РП 2. Изследване на приложимостта на методите за машинно обучение, с цел получаване и разпознаване на изображения на РМР, получени чрез ППД и определяне на техни топографски характеристики;

 

  • РП 3. Разработване на обобщена методика за създаване на нови типови инструментални траектории за формиране на РМР чрез ППД и контрол на характеристиките на топографията им в зависимост от вида на контактната повърхнина;

 

  • РП 4. Подготовка, планиране и реализиране на експериментални изследвания и анализ на резултатите от тях за практическа проверка на създадените модели и алгоритми за формиране и контрол на топографията на нови РМР чрез ППД.