За проекта

      Основна цел на проекта е изследване на модели и алгоритми за формиране и контрол на топографските характеристики на нови специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини.

      Ще бъдат извършени теоретични и експериментални изследвания относно:

            1) Приложимостта на традиционни модели за създаване на нови типови инструментални пътища, с цел адаптирането им за постигане на формиране на нови типове РР по различни видове контактни повърхнини чрез ППД;

            2) Приложимостта на методите за машинно обучение, с цел разпознаване на изображения на РР получени чрез ППД и определяне на техни топографски характеристики;

            3) Разработване на обобщена методика за създаване на нови типови инструментални траектории за формиране на РР чрез ППД и контрол на характеристиките на топографията им в зависимост от вида на контактната повърхнина;

            4) Апробиране на обобщената методика за различни видове функционални повърхнини и иденти-фициране на значимо влияещите фактори на процеса ППД върху получаващите се топографски характеристики на РР.

      В резултат на проекта ще бъдат предложени съвременни технологични решения, включващи създаването на модели и алгоритми за по-ефективно управление на металорежещи машини с цифрово програмно управление при реализиране на довършителни технологични процеси и обработки. Те могат да бъдат използвани като основа за послед-ващо разработване на нови иновационни решения в довършителните процеси в машиностроителния бранш, които да повишат ефективността и качеството на продукцията. Очакваните резултати по отношение на получаването на методики и алгоритми за автоматизирано получаване и разпознаване параметрите на топографията на РР след ППД на база дигитални изображения, ще спомогнат за получаване на нови знания за приложението на съвременни подходи за машинно обучение, с цел автоматизирано идентифициране на характерни елементи на текстурата на контактни повърхнини. Проектът и всички свързани с него дейности ще съдействат за научното усъвършенстване на участниците и ще повлияят върху повишаване на тяхната компетентност и научното им и академично израстване, както и ще бъдат предпоставка за повишаване на научния капацитет на базовата организация.

      Към проекта е сформиран широко интердисциплинарен екип, който използва знанията, уменията и опита на експерти от четири различни катедри на базовата организация, а именно катедрите: „Технология на Машиностроенето и Металорежещи Машини“, „Механика и Машинни Елементи“, „Комуникационна техника и технологии“ и „Индустриален Мениджмънт“, подкрепени с участието и на международно признати специалисти от кат. „Информационни технологии“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна и от Тернопилски национален технически университет - Иван Пулюй, Украйна.